โรงเรียนบ้านลุงปุง
๒๒๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๒๐  ตำบลท่าตูม  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
เบอร์โทรศัพท์ 0817250168
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภนนท์ พรหมบุตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ระดับชั้น : ที่ปรึกษา
เบอร์โทร : 0817250168
ชื่อ-นามสกุล : นางพรศรี สิงห์สวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้น : ที่ปรึกษา
เบอร์โทร : 0862614563
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวุธ จงใจงาม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้น : ที่ปรึกษา
เบอร์โทร : 0985852886
ชื่อ-นามสกุล : นายอมรเวช คงทรัพย์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ระดับชั้น : ที่ปรึกษา
เบอร์โทร : 0898468388
อีเมล์ : nongeurope@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอรทัย ทองลบ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑
เบอร์โทร : 0969737125
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกาญจนา เกษแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ ๑
เบอร์โทร : 0925602499
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสิทธิพร กระแสโท
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่๖
เบอร์โทร : 0942060031
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเดชา กำจร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่๖
เบอร์โทร : 0982253132
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอาทิตยา แสงล้ำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่๔
เบอร์โทร : 0930800181