โรงเรียนบ้านลุงปุง
224 หมู่ที่2 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120  ตำบลท่าตูม  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
เบอร์โทรศัพท์ 0817250168
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเชิดชัย สายรัตน์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร : 0801076998
ชื่อ-นามสกุล : นางสมศรี กำจร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอมรเวช คงทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 0898468388
อีเมล์ : ืnongeurope@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางจารุณี ชัยมัง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0847588272
ชื่อ-นามสกุล : นายคูณ คงทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุหรือองค์กรศาสนา
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : หลวงพ่อสุข สุมังคโล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุหรือองค์กรศาสนา
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ กำจร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ แสงบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายถวัลย์ กาทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0807349736
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญเยี่่ยม กระแสโท
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ แก้วมณี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0852096403
ชื่อ-นามสกุล : นายสนธิ์ สมจิตร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพรมมี เกษแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางปุญญารัตน์ บัวนิล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0847947713
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภนนท์ พรหมบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : โรงเรียน
เบอร์โทร : 0817250168
ชื่อ-นามสกุล : นายเสมียน มีพันธ์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร : 0899454844
ชื่อ-นามสกุล : นายเขียว ผลอินทร์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร : 0884730066
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพรรณ กำจร
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร : 0878769369
ชื่อ-นามสกุล : นางรำไพ กำจร
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ศรีสม
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบัวทอง ด่าทอง
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลียว สมนาม
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมนูญ วิยาสิงห์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางตู่น กำจร
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางหนูแดง ดวงแก้ว
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายกัญหา ศรีงาม
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายแก้ว กระแสโท
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรวย แก้วชิงดวง
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายไพศาล งามเลิศ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญเลี้ยง รู้ทั่วรัมย์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสมนึก กำจร
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสายรุ้ง แสวงสุข
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางพินิจ คำปู
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประจักร หลุมทอง
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิสุทธิวีรคุณ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ตัวแทนจาก : ศาสนา
เบอร์โทร :