ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนิภาภรณ์ สอนโกษา
ครู คศ.1

นายทิวากร พรหมบุตร
ครูผู้ช่วย