โรงเรียนบ้านลุงปุง
๒๒๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๒๐  ตำบลท่าตูม  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
เบอร์โทรศัพท์ 0817250168
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายทิวากร พรหมบุตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวมาลัยรัตน์ เพ็งประสิทธิพงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2