โรงเรียนบ้านลุงปุง
224 หมู่ที่2 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120  ตำบลท่าตูม  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
เบอร์โทรศัพท์ 0817250168
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวรวุธ จงใจงาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกิติศักดิ์ ชนะมุยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายสำเริง มั่นยืน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางธาลินี คงทรัพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2