ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวรวุธ จงใจงาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกิติศักดิ์ ชนะมุยา
ครู คศ.3

นายสำเริง มั่นยืน
ครู คศ.3