ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอมรเวช คงทรัพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางเสาวภา พรหมบุตร
ครู คศ.3