โรงเรียนบ้านลุงปุง
๒๒๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๒๐  ตำบลท่าตูม  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
เบอร์โทรศัพท์ 0817250168
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอมรเวช คงทรัพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางเสาวภา พรหมบุตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2