ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนิตยา แซ่เตียว
ครู คศ.3

นางบัวสัน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์