โรงเรียนบ้านลุงปุง
๒๒๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๒๐  ตำบลท่าตูม  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
เบอร์โทรศัพท์ 0817250168
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจิตตวัฒนา บุญยืน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุพรรณี สาแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวรุ่งทิวา ร่วมจิตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1