ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจิตตวัฒนา บุญยืน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุพรรณี สาแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวรุ่งทิวา ร่วมจิตร
ครูผู้ช่วย