ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวพราวรินท์ กำจร
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางโรมใจ กระแสโท
ครู คศ.2