โรงเรียนบ้านลุงปุง
224 หมู่ที่2 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120  ตำบลท่าตูม  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
เบอร์โทรศัพท์ 0817250168
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ

นายทองเทอด สุทธิสุวรรณ
ช่างไฟฟ้า 3

นายชาญชัย สายรัตน์
นักการภารโรง

นางสาวอาภัสรา แสนหาร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพราวรินทร์ กำจร