ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพิเศษ

นางสาวสุนารี งามชื่น
ครู คศ.3

นางนิภาภรณ์ สอนโกษา
ครู คศ.1

นางสาวพราวรินท์ กำจร
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายทองเทอด สุทธิสุวรรณ
ช่างไฟฟ้า 3

นายชาญชัย สายรัตน์
นักการภารโรง

นางสาวอาภัสรา แสนหาร
ครูอัตราจ้าง