โรงเรียนบ้านลุงปุง
224 หมู่ที่2 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120  ตำบลท่าตูม  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
เบอร์โทรศัพท์ 0817250168
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางจิตตวัฒนา บุญยืน
ครู คศ.3
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางพรศรี สิงห์สวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายวรวุธ จงใจงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายอมรเวช คงทรัพย์
ครู คศ.3

นางสาวปรียรัตน์ สงคราม
ครู คศ.3

นางบัวสัน แก้วหนองฮี
ครู คศ.3

นายทิวากร พรหมบุตร
ครู คศ.1