ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางจิตตวัฒนา บุญยืน
ครู คศ.3
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางพรศรี สิงห์สวัสดิ์
ครู คศ.3

นายวรวุธ จงใจงาม
ครู คศ.1

นายอมรเวช คงทรัพย์
ครู คศ.3

นางสาวปรียรัตน์ สงคราม
ครู คศ.3

นางบัวสัน แก้วหนองฮี
ครู คศ.3