ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางจิตตวัฒนา บุญยืน
ครู คศ.3
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นางพรศรี สิงห์สวัสดิ์
ครู คศ.3

นายวรวุธ จงใจงาม
ครู คศ.1

นายอมรเวช คงทรัพย์
ครู คศ.3

นางสาวปรียรัตน์ สงคราม
ครู คศ.3

นางบัวสัน แก้วหนองฮี
ครู คศ.3

นายทิวากร พรหมบุตร
ครูผู้ช่วย