โรงเรียนบ้านลุงปุง
224 หมู่ที่2 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120  ตำบลท่าตูม  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
เบอร์โทรศัพท์ 0817250168
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษา

นางสุพรรณี สาแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวศิริรัตน์ ผิวเหลือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางศิริลักษณ์ สิมมา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายกิติศักดิ์ ชนะมุยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายสำเริง มั่นยืน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนิตยา แซ่เตียว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวรุ่งทิวา ร่วมจิตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวมาลัยรัตน์ เพ็งประสิทธิพงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางธาลินี คงทรัพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุนารี งามชื่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1