ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นประถมศึกษา

นางสุพรรณี สาแก้ว
ครู คศ.3

นางศิริภรณ์รัตน์ แก้วกาญจน์
ครู คศ.3

นางสาวศิริรัตน์ ผิวเหลือง
ครู คศ.3

นายวิทยา สิมมา
ครู คศ.3

นางศิริลักษณ์ สิมมา
ครู คศ.3

นางเสาวภา พรหมบุตร
ครู คศ.3

นางหทัยรัตน์ สันวัง
ครู คศ.3

นายกิติศักดิ์ ชนะมุยา
ครู คศ.3

นายสำเริง มั่นยืน
ครู คศ.3

นางนิภาภรณ์ สอนโกษา
ครู คศ.1

นางสาวนิตยา แซ่เตียว
ครู คศ.3

นางสาวรุ่งทิวา ร่วมจิตร
ครูผู้ช่วย