โรงเรียนบ้านลุงปุง
224 หมู่ที่2 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120  ตำบลท่าตูม  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
เบอร์โทรศัพท์ 0817250168
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่

    ข้อมูลอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านลุงปุง

อาคารเรียน ๔ หลัง จำนวนห้องเรียน ๓๑ ห้องเรียน

อาคารประกอบ

  1. อาคารอเนกประสงค์ แบบสปช.๒๐๕ จำนวน ๑ หลัง

  2. โรงฝึกงาน องค์การ ๓๑๒ จำนวน ๑ หลัง

  3. ฐานพระพุทธรูป จำนวน ๑ ที่

  4. ห้องน้ำ-ห้องสุขา จำนวน  ๒ หลัง  ๘ ที่นั่ง