โรงเรียนบ้านลุงปุง
224 หมู่ที่2 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120  ตำบลท่าตูม  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
เบอร์โทรศัพท์ 0817250168
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

หลักสูตรที่เปิดสอน

                                  ๑.หลักสูตรปฐมวัย

 ๒.หลักสูตรประถมศึกษา 
                ๒.๑ เปิดสอน  ๑๑ รายวิชา
๓.หลักสูตรมัธยมศึกษา
                 ๓.๑ เปิดสอน  ๑๓  รายวิชา