โรงเรียนบ้านลุงปุง
224 หมู่ที่2 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120  ตำบลท่าตูม  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
เบอร์โทรศัพท์ 0817250168
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ(Mission)
  1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามตัวชี้วัดของหลักสูตร
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์
  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัยที่ดี
  4. สร้างเสริมลักษณะนิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้เรียน และให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
  5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์(Goal)

         ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามตัวชี้วัดของหลักสูตรและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง