โรงเรียนบ้านลุงปุง
224 หมู่ที่2 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120  ตำบลท่าตูม  อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120
เบอร์โทรศัพท์ 0817250168
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน/ ข้อมูลทั่วไป

              โรงเรียนบ้านลุงปุง เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๔๙๗ ณ ที่บ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีหมู่บ้านในเขตบริการ ๔ หมู่บ้านเป็นชุมชนชนบทที่ค่อนข้างยากจน อาชีพส่วนใหญ่ทำการกสิกรรม ส่วนหนึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไป การคมนาคมอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถใช้ได้ตลอดปี อยู่ห่างจากอำเภอท่าตูม ระยะทาง ๕ กิโลเมตร และห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร ในหมู่บ้านมีระบบสาธารณูปโภค คือ ไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน และโทรศัพท์อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

              ปัจจุบันโรงเรียนบ้านลุงปุง เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ๒๕๓๗ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน ๔๑๔ คน ข้าราชการครู จำนวน  ๒๑ ท่าน ครูอัตราจ้าง จำนวน  ๑ ท่าน เจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน  ๑ ท่าน ช่างไฟฟ้าชั้น ๓  จำนวน  ๑ ท่าน นักการภารโรง จำนวน ๑ ท่าน พื้นที่โรงเรียนบ้านลุงปุงมีทั้งหมด ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๑๕ ตารางวา กรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นที่ราชพัสดุ