ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่
    ข้อมูลอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านลุงปุง

อาคารเรียน ๔ หลัง จำนวนห้องเรียน ๓๑ ห้องเรียน

อาคารประกอบ
  1. อาคารอเนกประสงค์ แบบสปช.๒๐๕ จำนวน ๑ หลัง
  2. โรงฝึกงาน องค์การ ๓๑๒ จำนวน ๑ หลัง
  3. ฐานพระพุทธรูป จำนวน ๑ ที่
  4. ห้องน้ำ-ห้องสุขา จำนวน ๓ หลัง ๑๘ ที่นั่ง