ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา


วิสัยทัศน์(VISION)
        โรงเรียนบ้านลุงปุง มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม เน้นระเบียบวินัยที่ดี มีนิสัยรักการอ่าน เพิ่มพูนด้านเทคโนโลยี มีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 


ปรัชญา
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี