ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน/ ข้อมูลทั่วไป
              โรงเรียนบ้านลุงปุง เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๔๙๗ ณ ที่บ้านเหล่าอ้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีหมู่บ้านในเขตบริการ ๔ หมู่บ้านเป็นชุมชนชนบทที่ค่อนข้างยากจน อาชีพส่วนใหญ่ทำการกสิกรรม ส่วนหนึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไป การคมนาคมอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถใช้ได้ตลอดปี อยู่ห่างจากอำเภอท่าตูม ระะทาง ๕ กิโลเมตร และห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร ในหมู่บ้านมีระบบสาธารณูปโภค คือ ไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน และโทรศัพท์อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ
              ปัจจุบันโรงเรียนบ้านลุงปุง เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามโครงการขยายาโอกาสทางการศึกษา ๒๕๓๗ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน ๕๒๗ คน ข้าราชการครู ๒๖ ท่าน พนักงานราชการ ๒ ท่าน ครูอัตราจ้าง ๔ ท่าน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ ท่าน ช่างครุภณฑ์ ๑ ท่าน นักการภารโรง ๑ ท่าน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ๓ ท่าน พื้นที่โรงเรียนบ้านลุงปุงมีทั้งหมด ๑๒ ไร่ ๒ งาน ๑๕ ตารางวา กรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นที่ราชพัสดุ